K U R S Y   D L A   N A U C Z Y C I E L I   O C D N

Podstawowe operacje

Wprowadzenia podstawowych działań takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy proste dzielenie odbywa się przy użyciu standardowych oznaczeń.

Język LATEX nie zachowuje priorytetów działań tzn. we wzorze zapisane są działania według kolejności występowania. Jeśli chcemy aby priorytety były zachowane należy użyć nawiasów klamrowych (są one niewidoczne w wyświetlanym wzorze).

Jeśli chcemy, aby wpisane nawiasy były widoczne, musimy poprzedzić je znakiem \. Domyślnie nawiasy okrągłe i kwadratowe są widoczne. Wprowadzane wyrażenia mogą dotyczyć zarówno liczb jak i zmiennych.

Powiązane: